Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Okido: handelsnaam van Okido Horeca B.V. , gevestigd te Uranus 8, 8448 CR Heerenveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 01110298. b. Website: de website van Okido, te raadplegen via www.okidobv.nl. c. Klant: de rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Okido en/of zich geregistreerd heeft op de Website. d. Overeenkomst: iedere afspraak of Overeenkomst tussen Okido en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 1 december 2018 en treden vanaf die datum in werking.
b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen die door Okido worden uitgebracht, aangegaan of verricht.
c. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Okido slechts bindend indien en voor zover deze door Okido uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Prijzen en informatie
a. Alle op de Website, in catalogi, folders, prijslijsten en bijlagen vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
b. Verzendkosten worden in rekening gebracht aan Klant, tenzij anders vermeld. Deze kosten worden in het bestelproces apart weergegeven. Er kunnen diverse gradaties van verzend kosten gerekend worden, dit geheel afhankelijk van het type product, volume en afstand.
c. De inhoud van de Website, catalogi, folders, prijslijsten en bijlagen is met de grootste zorg- vuldigheid samengesteld. Okido kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website, catalogi, folders, prijslijsten en bijlagen te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in catalogi, folders, prijslijsten en bijlagen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
d. Okido kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
a. Klant heeft de mogelijkheid om telefonisch, per mail of via de Website een aanvraag te doen. Okido stelt op basis van de aanvraag een offerte of opdrachtbevestiging op. Hierop staan tevens de betaalgegevens vermeld. De geldigheidsduur van de offerte of opdrachtbevesti ging is 30 dagen.
b. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van betaling door Klant en het voldoen aan de daarbij door Okido gestelde voorwaarden. Dit kan ook een aanbetaling zijn (zoals het geval zou kunnen zijn in geval van niet voorradige artikelen). Zolang de (aan)betaling niet is gedaan, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. Na ontvangst van de (aan)betaling is de bestelling definitief.
c. Indien blijkt dat bij het aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Okido het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat zij de correcte gegevens heeft ontvangen.

Artikel 5. Achterlaten gegevens Website
a. Klant heeft de mogelijkheid om voor het versturen van een offerte (persoons)gegevens achter te laten op de Website.
b. Klant is verantwoordelijk om de gegevens op de Website naar waarheid in te vullen.
c. Klant is zich bewust van het feit dat de op de Website ingevulde gegevens worden gebruikt door Okido voor het versturen van een aanbieding en of offerte en/of het opmaken van een Overeenkomst.
d. Okido verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
a. Zodra de betaling door Okido is ontvangen, stuurt Okido de producten zo spoedig mogelijk toe.
b. Knock down artikelen worden ongemonteerd geleverd, tenzij dit door Okido anders is aangegeven.
c. Okido is gerechtigd om deelleveranties uit te voeren.
d. Okido is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
e. Levering van producten geschiedt af het magazijn of de winkelruimte van Okido, tenzij anders overeengekomen. Producten worden bij Klant aan de deur geleverd, mits de deur zich bevindt op de begane grond en goed toegankelijk is voor de transporteur. Okido is niet gehouden producten af te leveren op een hogere verdieping of indien deur onvoldoende toegankelijk is.
f. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien Klant de producten zelf afhaalt in het magazijn, gaat het risico op dat moment over op Klant. Daarnaast vervalt de garantie als artikelen voor het vervoer uit de verpakking worden gehaald.
g. Klant wordt ingelicht om een afspraak voor levering te maken.
h. Indien Klant specifieke wensen heeft ten aanzien van het transport of de verzending, dan geschiedt daarvan slechts uitvoering indien Klant zich bereid verklaard de extra kosten die deze specifieke wijze van verzending/transport met zich meebrengt, zelf te zullen dragen.
i. Okido raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
a. Producten die zijn opgemaakt door Okido of in haar opdracht zijn verkregen, zoals tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen in de ruimste zin des woords, blijven te allen tijde eigendom van Okido.
b. De auteursrechten aangaande de in het eerste lid van dit artikel genoemde producten blijven berusten bij Okido.
c. Eventuele intellectuele eigendomsrechten die rusten op producten zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel die zijn vervaardigd bij de voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst door of namens Okido, komen Okido onverkort toe.

Artikel 8. Betaling
a. Betaling geschiedt middels storting of overmaking op een door Okido aangewezen bankrekening . Levering vindt plaats op basis van vooruitbetaling. Okido vraagt een aan- betaling ter hoogte van 30% in het geval artikelen niet uit voorraad leverbaar zijn en voor Klant besteld moeten worden. Betaling van het resterende bedrag dient voor levering te zijn voldaan.
b. Indien Klant niet tijdig betaalt, stuurt Okido een betalingsherinnering waarin Klant op het verzuim wordt gewezen. Indien Klant niet binnen 30 dagen na ontvangst van de betalings- herinnering betaalt, heeft Okido het recht om zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde bedrag in te vorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van Klant en beperkt tot maximaal het door weten regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom. Okido heeft tevens het recht om wettelijke rente te berekenen vanaf 30 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering tot het moment dat alles is betaald.
c. Okido heeft het recht om hetgeen Klant uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is onmiddellijk op te eisen indien het faillissement of de surseance van betaling van Klant is aangevraagd.

Artikel 9. Herroeping
a. Klant heeft het recht de Overeenkomst met Okido binnen een herroepingstermijn van 14 werkdagen na ontvangst van het product te ontbinden. Wanneer er zich na 14 werkdagen na levering gebreken openbaren die Klant in redelijkheid had kunnen of moeten constateren, is ontbinding van de Overeenkomst niet meer mogelijk.
b. Klant zal binnen de herroepingstermijn zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Indien er schade aan het product is ontstaan, kan Okido deze schade aan Klant in rekening brengen of het retour in zijn geheel weigeren.
c. Klant zal het product bij herroeping zo spoedig mogelijk aan Okido retourneren. Retourneren geschiedt geheel op eigen risico en verantwoording van Klant. Okido is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending door Klant aan de verpakking of het product ontstaat.
d. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
e. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door Okido tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Klant (maatwerk), voor monsters, voor producten die binnen de verkoopruimte bij een verkoper zijn gekocht en voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 10. Garantie
a. Okido staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
b. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde producten.
c. Klant is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat het geleverde product goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
d. Indien het geleverde product niet aan de Overeenkomst voldoet, dient de Klant binnen 8 werkdagen na ontvangst van het product Okido daarvan in kennis te stellen.
e. Indien Okido de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
f. Het recht op vervanging komt Klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
g. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt één (1) jaar garantie verleend op de constructie van de artikelen.
h. Okido geeft geen garantie op producten in de navolgende gevallen: – normale slijtage als gevolg van dagelijks gebruik; – verkleuring als gevolg van inwerking van licht; – onoordeelkundig gebruik; – niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; – geleverde producten die niet nieuw waren op het moment van levering of zijn gekocht uit de outletafdeling van Okido; – het keuren en repareren van producten ; – onderdelen waarvoor geen fabrieksgarantie is verleend. – installatie, montage, wijziging of reparatie door Klant of door derden; – gebreken aan of ongeschiktheid van producten afkomstig van Klant – gebreken aan of ongeschiktheid van door Klant gebruikte materialen of hulpmiddelen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van Okido jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
b. Aansprakelijkheid van Okido jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
c. De door Okido aan Klant gecommuniceerde levertermijnen zijn niet bindend. Dit zijn enkel richttermijnen en geschieden bij benadering. Okido is voor schade ten gevolge van overschrijding van de levertermijn niet aansprakelijk jegens Klant.
d. Buiten de hiervoor in dit Artikel genoemde gevallen rust op Okido jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Beperkingen komen te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Okido.
e. De aansprakelijkheid van Okido jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Okido onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Okido ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Okido in staat is adequaat te reageren.
f. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Okido meldt.

Artikel 12. Overmacht
a. In geval van overmacht is Okido niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorzienbare omstandigheid die los staat van de wil van partijen en daarvan onafhankelijk is, op grond waarvan nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden gevorderd.
b. Indien er sprake is van een overmachtssituatie of voorziet één van de partijen deze, dan dient zij de andere partij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
c. Okido is in geval van een overmachtssituatie bevoegd om een deel van hetgeen is overeengekomen te leveren van hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst.
d. Okido heeft in geval van een tijdelijke overmachtssituatie de bevoegdheid tot opschorting. Okido mag de uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat de overmacht veroorzaken de omstandigheid voorbij is.
e. Indien er sprake is van een blijvende overmachtssituatie, hebben Okido en Klant de mogelijkheid om gezamenlijk een regeling te treffen over ontbinding van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 13. Klachten
a. Ondanks de inspanning van Okido om Klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat Klant een klacht heeft over de dienstverlening of over producten van Okido. Okido raadt Klant daarom aan geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 48 uur aan Okido te melden.
b. Indien Klant een klacht heeft over een product en/of andere aspecten van de dienstverlening van Okido, kan Klant bij Okido telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden of op de Website.

Artikel 14. Slotbepalingen
a. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Als Klant gevestigd is in een ander EU-land dan Nederland en de wet in dat EU-land kent Klant verdergaande rechten toekent, dan past Okido deze rechten toe.
b. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
c. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
d. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per email verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan telefonisch of schriftelijk contact met ons op. Okido Horeca B.V. Uranus 8, 8448 CR Heerenveen E-mail: info@okidobv.nl Tel.: 0513-418882 BTW nummer: NL821126817B01