Privacyverklaring

1. Inleiding
Okido BV verwerkt dagelijks informatie over personen. Okido BV houdt zich daarbij aan de wet.
Okido BV respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de
informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Okido
BV verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te
lezen.
Okido BV is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.
Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot de Privacy
officer van Okido BV de heer Fons Ris te bereiken via Jetty@okidobv.nl.

2. Persoonsgegevens
Okido BV verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna
wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Dienstverlening
Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam, e-mailadres, betaalgegevens en uw
telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag verwerken, contact met u opnemen,
onze diensten verlenen en u op de hoogte houden van het proces. Wanneer dat nodig is voor onze
dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden.
Commercieel en (Direct) Marketing
Voor het verstrekken en verkrijgen van nieuwe opdrachten verzamelen wij commercieel interessante
informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere) interesse
van het bedrijf in onze producten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen
komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, informatie over hun
bezoeken aan beurzen, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Soortgelijke
informatie verzamelen wij over (potentiële) leveranciers. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend
en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen
dit op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

Social media
Okido BV is op sociale media te vinden, zoals op LinkedIn. Wij kunnen uw persoonsgegevens
gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een “Linkedin-like”. Als een
dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale
media in kwestie, zoals uw IP-nummer, browsergegevens en aanmeldgegevens van LinkedIn.

Sollicitatieprocedure
Okido BV verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten,
per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht,
contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis
van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en
zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming
geeft kan Okido BV uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst
eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.

Werknemers
Okido BV verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst
en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van
werknemers, wordt verwezen naar de personeelspolicy.

3. Ontvangers
Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Okido BV
behalve in een van de volgende omstandigheden.’
Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit
noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het
verwerken en – indien van toepassing – leveren van uw bestelling.

Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De
toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen
daarvan zijn.

Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen
verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere
passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder
meer onze IT-leveranciers en beheerder van het CRM-systeem.

Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens
noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures
of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo
is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons
opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Okido BV
maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de
persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons
rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens
alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor
zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft
verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens
daarvoor nog wel bewaren.

4. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU
Okido BV kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het Buitenland. Landen binnen
de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van
persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en
regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen
ons concern ten behoeve van een goede bedrijfsvoering.
Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend
beschermingsniveau. Okido BV maakt daarvoor gebruik door de Europese Commissie goedgekeurde
modelcontracten. Uw persoonsgegevens zullen wij met name doorgeven aan vestigingen binnen ons
concern voor onze interne bedrijfsvoering.

5. Uw rechten
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing,
beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij
die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.
Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw
verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument.
In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken.
Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens
worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige
rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken
onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie.

Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring
ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.
Gegevenswissing
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de
volgende gevallen:
· de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben
verwerkt;
· u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor
verwerking meer;
· u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te
honoreren;
· de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
· wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen.
Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons
verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook
om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens
onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking
daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog
verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke
procedure).

Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal
bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst
met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons
in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking
hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben
aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij
dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen,
rechten en vrijheden.
Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde
bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact
opnemen met ons via het e-mailadres jetty@okidobv.nl. Okido BV zal op uw verzoek binnen 4 weken
beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.
Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw
toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op
basis daarvan onverlet.

6. Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de
klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen
van uw klacht.

7. Vragen?
Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: jetty@okidobv.nl. Deze
privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij
behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie
wordt op deze pagina gepubliceerd.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN MAGAZIJN

Let op: vanaf heden gelden andere openingstijden voor ons logistieke centrum.

– op werkdagen van 8.00 uur tot 16.00 uur
– op zaterdagen van 9.00 uur tot 11.30 uur

Wij verzoeken u vriendelijk om bestellingen binnen deze tijden af te halen. Bij voorbaat hartelijk dank!